Thursday, October 16, 2014

Kumanabsiit ti kimat

Kumanabsiit ti kimat


Daniw ni Leonardo Rosqueta Agunoy

maipalsiit a kas kapegges
ti gayang ni pikaan
ti pabanto ti kimat

dumalagudog ti law-ang, kasla mapisang
sumalipengpeng dagiti pal-eng
nga agkamang iti sang-at
maisardeng iti panagtadek
da lislisan ken dapandapan

ta ngamin, pangta ti peggad
ti kumanabsiit a kimat
dalagudog a pangdugsak
dagiti agintutured
iti langalang…

tunggal bumislin ti kimat
kasla ramut a naindaklan
a kellaat a maikur-it iti law-ang

barukong a paggugubatan…

No comments:

Post a Comment